Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης επικοινώνησε από την περασμένη εβδομάδα με το γραφείου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη για να μεταφέρει την αναγκαιότητα απλοποίησης της διαδικασίας τρίμηνης παράτασης για τους μετακλητούς εργάτες γης για εποχικές αγροτικές εργασίες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Λάκης Βασιλειάδης, η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και απαιτούσε μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών, τη στιγμή μάλιστα που το αντίστοιχο περσινό καθεστώς ήταν πολύ απλούστερο.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων αποφασίστηκε σήμερα η απλοποίηση της διαδικασίας αίτησης παράτασης έως 90 ημέρες της μετάκλησης εργατών γης. Αντ’ αυτής και εντός 15 ημερών από τη λήξη της αρχικής περιόδου ο εργοδότης μπορεί να αιτηθεί παράταση προσκομίζοντας:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, όπου θα αναφέρονται ο οποίος θα δηλώνει υπευθύνως ότι:

-υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στην χώρα, προκειμένου να τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες,

-θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

-θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005(Α’12),

-θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την σύναψη σύμβασης εργασίας,

-θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει κατά την αρχική αίτηση για μετάκληση βρίσκονται εν ισχύ και δεν έχουν ανακληθεί

  1. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαπού, καθώς και σελίδας / σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που σχετίζονται με την χρονική περίοδο παραμονής του στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο έκτο του ν.4783/2021(Α’38).
  2. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εργοδότη.